Spitalul Județean de Urgență Călărași angajează 60 de muncitori necalificați

Spitalul Județean Călărași. FOTO Adrian Boioglu

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi organizează pe data de 14.04.2022 – incepând cu ora 09.00, concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de 8 luni si 10 zile (perioada 21.04.2022 -31.12.2022), a unor posturi vacante.

Este vorba de 60 posturi muncitori necalificați în cadrul serviciului administrativ tehnic – întreținere spații sanitare;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  1. Condiţii generale:

– are cetǎţenia românǎ

– cunoaşte limba românǎ, scris şi vorbit

– are vârsta minimǎ reglementatǎ de prevederile legale

– are capacitate deplină de exerciţiu

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideazǎ, atestată de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate

– indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs

– nu a fost condamnatǎ definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea

  1. Condiţii specifice:

– minim scoala generala

– curs de intruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena- Modul II Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala

Pentru inscrierea la concurs candidaţii vor prezenta la serviciul RUNOS un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere de inscriere la concurs adresatǎ managerului unitǎţii;

– copie act de identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

– copie certificat de absolvire a cursului de intruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena Modul II Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care sǎ ateste vechimea in muncă ;

– cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidaţii care depun declaraţie vor aduce până la data susţinerii probei scrise cazierul judiciar);

– adeverinţă medicalǎ care să ateste starea de sănătate corespunzǎtoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară;

– curriculum-vitae;

– dosar cu sina

Copiile actelor sus menţionate vor fi insoţite de actele originale pentru certificarea legalităţii lor.

Calendarul de desfăşuare a concursului, este următorul:

– Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 04.04.2022 – ora 13.00

– Selecţia dosarelor si afişarea rezultatului: 05.04.2022

– Depunere contestaţii de către candidaţii ale căror dosare au fost respinse:06.04.2022- ora 13.00

– Soluţionarea contestaţiilor si afişarea rezultatului: 07.04.2022

– Proba scrisă: 14.04.2022- incepand cu ora 09.00

– Afişare rezultate proba scrisă : 14.04.2022

– Depunere contestaţii proba scrisă : 15.04.2022 – ora 12.00

– Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă si afişarea rezultatului:18.04.2022

– Proba de interviu : 19.04.2022 – incepand cu ora 09.00

– Afisarea rezultatului la proba de interviu: 19.04.2022

– Depunere contestaţii proba de interviu : 20.04.2022 – ora 12.00

– Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu si afişarea rezultatului:20.04.2022

– Rezultate finale : 20.04.2022

Locul susţinerii probelor va fi anunţat in timp util prin afişaj la sediul si pe site-ul unităţii.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisǎ candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru funcţiile de execuţie .

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru funcţiile de execuţie .

Punctajul final se calculeazǎ ca medie aritmeticǎ a punctajelor obţinute la proba scrisǎ şi interviu.

Posturile se ocupă in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă.

Bibliografia şi tematica de concurs sunt afişate impreună cu prezentul anunţ la sediul unităţii şi pe site.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*